امولسیفایرهای کاتیونیک:

با استفاده از این نوع امولسیفایرها ذرات قیر دارای بار مثبت شده و در اثر دافعه بارهای مثبت این ذرات به صورت معلق در آب باقی می مانند.  اين نوع امولسيون مشتمل بر سه گروه ذيل است: 

  • امولسیفایرهای تندشکن (Rapid setting): 

     این گروه برای تولید امولسیون هایی با مصرف اندود سطحی(تک کت)، چیپ سیل، ماکادام نفوذی و … با میزان مصرف 0.15 تا 0.25 درصد وزنی امولسيون معادل 1.5 تا 2.5 کیلو در هر تن امولسیون مورد استفاده قرار می گیرند، امولسيفايرهاي مناسب جهت توليد امولسيون تندشكن شامل موارد ذيل هستند:

  • امولسیفایرهای کندشکن (Medium Setting):

     این نوع امولسیفایرها برای تولید چیپ سیل، آسفالت سرد با دانه بندی باز، اندود حفاظتی به میزان 0.4 تا 0.6 درصد وزنی امولسيون معادل 4 تا 6 کیلو در هر تن امولسیون  مورد استفاده قرار می گیرند، امولسيفايرهاي مناسب جهت توليد امولسيون كندشكن شامل موارد ذيل هستند:

  • امولسیفایرهای دیرشکن (Slow Setting):

     امولسیفایرهای این گروه برای تولید اندود نفوذی، مالچ امولسیونی، آسفالت سرد و میکروسورفسینگ به میزان تا 0.8 تا 1.2 معادل 8 تا 12 کیلو در هر تن امولسیون درصد وزنی امولسيون مورد استفاده قرار می گیرند. امولسيفايرهاي مناسب جهت توليد امولسيون ديرشكن  شامل موارد ذيل هستند: