امولسیفایرهای آنیونیک:

در امولسیون تولیدی با این امولسیفایرها ذرات قیر دارای بار منفی می شوند. به دلیل طولانی بودن فرایند شکست در امولسیونهای آنیونیك این نوع امولسیون در موارد خاصی از جمله آسفالت بازیافتی و اسلاری سیل کاربرد ویژه ای دارند. میزان استفاده از امولسیفایرهای آنیونیك از 0.5 درصد در نوع زود شکن تا 2 درصد در نوع دیرشکن یا بطور معادل آن 5 تا 20 کیلو در هر تن امولسیون متغیر است:امولسيفايرهاي مناسب جهت توليد امولسيون ديرشكن  شامل موارد ذيل هستند: