آنتی استریپینگ:

یکی از خرابی های روسازی، خرابی عریان شدگی است که به معنی شکست پیوند چسبندگی بین مصالح سنگی و قیر می باشد. این پدیده که در اثر نفوذ رطوبت به داخل مصالح سنگی روی می دهد، به خصوصیت چسبندگی قیر و مصالح سنگی مربوط می شود. به کاربردن انواع آنتی اسنریپینگ شرکت بنیان نوین شیمی پارس که به میزان 3 تا 5 کیلو در هر تن امولسیون ( یا 150 تا 250 گرم آنتی استریپینگ به ازای هر تن آسفالت) استفاده می شود جهت رفع این نقص پیشنهاد می گردد. این ترکیبات عبارتند از: