شرکت بنیان نوین شیمی پارس

 

تاییدیه ها

 

جواز تاسیس کارخانه

 

 

 

تاییدیه های پژوهشی

 

 

 

ثبت اختراعات

 

Brown Blue Orange